Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
1.2 Voetbal Retour: Reisorganisatie Voetbal Retour, statutair gevestigd te Roermond.
1.3 Andere contractsluitende partij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Voetbal Retour een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Reissom: Het totaal overeengekomen en te betalen geldbedrag voor een geboekte voetbalreis, inclusief reserverings-, boekingskosten en andere toeslagen.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Voetbal Retour en een andere contractsluitende partij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.Artikel 2 – Algemeen en toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan tussen Voetbal Retour gevestigd te Heel en geregistreerd onder nummer 14121438 bij de Kamer van Koophandel te Roermond en een andere contractsluitende partij/partijen. Voetbal Retour is gevestigd aan de Heideweg 33, 6097 BT te Heel.
2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door Voetbal Retour en de andere contractsluitende partij schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van de andere contractsluitende partij worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Voetbal Retour zijn vrijblijvend.
3.2 De overeenkomst tussen Voetbal Retour en de andere contractsluitende partij komt eerst tot stand nadat de andere contractsluitende partij het aanbod van Voetbal Retour heeft aanvaard en Voetbal Retour op schriftelijke wijze of per elektronische weg het aanbod/de opdracht heeft aanvaard en bevestigd.
3.3 Voetbal Retour biedt haar voetbalreizen aan onder voorbehoud dat deze ook daadwerkelijk geboekt kunnen worden. Voetbal Retour behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zoals aangeduid in artikel 3 lid 2 tot 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren. Indien de voetbalreis geannuleerd wordt, zal binnen 5 (vijf) werkdagen de reeds betaalde (gedeelte van de) reissom gerestitueerd worden op rekening van de andere contractsluitende partij.
3.4 Voetbal Retour behoudt zich het recht voor om haar voetbalreizen die per touringcar worden afgelegd, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding jegens de andere contractsluitende partij, te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. De andere contractsluitende partij zal hiervan minimaal 7 (zeven) dagen voor vertrek op de hoogte gesteld worden. De betaalde reissom zal in zijn geheel, na aftrek van eventuele betaalde transactiekosten voor een iDeal betaling, binnen 5 (vijf) werkdagen na annulering door Voetbal Retour op het rekeningnummer van de andere contractsluitende partij teruggestort worden.
3.5 De andere contractsluitende partij dient bij aanvaarding van het aanbod ervoor zorg te dragen dat gegevens volledig, juist en in overeenstemming met de werkelijkheid worden doorgegeven aan Voetbal Retour. Eventuele kosten voor aanpassingen van een boeking in een later stadium veroorzaakt door het foutief of onvolledig aanleveren van deze gegevens, komen volledig voor rekening van de andere contractsluitende partij. De andere contractsluitende partij dient dan ook na de totstandkoming van de overeenkomst de bevestiging van de overeenkomst te controleren op eventuele fouten of onvolledigheid in deze gegevens en direct, doch uiterlijk binnen 36 (zesendertig) uur, aan Voetbal Retour de aanpassingen door te geven.Artikel 4 – Betalingsverplichting

4.1 De reissom/factuurbedrag dient uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de boeking onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden op het rekeningnummer zoals vermeld in de factuur die na bevestiging van de boeking door de andere contractsluitende partij schriftelijk of per elektronische weg zal worden ontvangen. De reissom dient te allen tijde voor het plaatsvinden van de geboekte reis/activiteit op de rekening van Voetbal Retour te staan bijgeschreven.
4.2 Indien niet voldaan is aan de betalingsvoorwaarde zoals gesteld in artikel 4 lid 1 zal de andere contractsluitende partij in verzuim worden gesteld en zullen alle kosten ter verkrijging van betaling in en buiten rechte, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door Voetbal Retour volledig worden verhaald op de andere contractsluitende partij.
4.3 In het geval de andere contractsluitende partij niet voldoet aan de in dit artikel gestelde (betalings)verplichtingen behoudt Voetbal Retour zich naast het recht op aanvullende schadevergoeding tevens het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de andere contractsluitende partij.
4.4 Voetbal Retour is slechts gebonden tot nakoming van haar verplichtingen indien volledige betaling door de andere contractsluitende partij van de overeengekomen reissom heeft plaatsgevonden.
4.5 Indien in samenspraak met Voetbal Retour schriftelijk is vastgelegd dat door de andere contractsluitende partij de overeengekomen reissom in deeltermijnen betaald mag worden, zal Voetbal Retour na betaling van 50 (vijftig) procent van de overeengekomen reissom gebonden zijn haar verplichtingen na te komen. Per aanvraag zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.Artikel 5 – Afnameverplichting

5.1 De andere contractsluitende partij is verplicht tot afname van datgene waarop de overeenkomst tussen Voetbal Retour en de andere contractsluitende partij betrekking heeft.
5.2 Indien de andere contractsluitende partij om welke reden dan ook niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de reis, danwel niet in staat is de geboekte wedstrijd of activiteit bij te wonen is indeplaatsstelling mogelijk indien het tijdsbestek voor het verwerken van de benodigde handelingen voor Voetbal Retour toereikend is, de kosten voor de indeplaatsstelling volledig voldaan worden door de andere contractsluitende dan wel de indeplaatsgestelde partij en de indeplaatsgestelde partij voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan de reis en het wedstrijdbezoek.
5.3 Indien de andere contractsluitende partij om welke reden dan ook de reis en/of de geboekte wedstrijd/activiteit niet kan bijwonen, is het niet mogelijk om Voetbal Retour aansprakelijk te stellen voor enige schade of een verzoek in te dienen om enige vorm van restitutie. Alle kosten zullen voor rekening van de andere contractsluitende partij zijn.
5.4 Het annuleren van een geboekte reis en/of geboekte wedstrijd/activiteit door de andere contractsluitende partij is mogelijk, de andere contractsluitende partij blijft de gehele reissom verschuldigd aan Voetbal Retour. Indien Voetbal Retour in staat is om de door de andere contractsluitende partij geboekte onderdelen te annuleren zonder hiervoor kosten te hoeven maken, zal restitutie van de reissom, na aftrek van gemaakte kosten door Voetbal Retour, mogelijk zijn. Annulering van en restitutie voor geboekte voetbalreizen die afgelegd worden per luxe touringcar is niet mogelijk op het moment dat Voetbal Retour is overgegaan tot de aanschaf van de tickets. Voetbal Retour adviseert de andere contractsluitende partij een annuleringsverzekering af te sluiten.Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

6.1 Onvoorziene omstandigheden zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst van (contract)partners met Voetbal Retour of andere onvoorziene omstandigheden die ontstaan tijdens het in orde maken van de geboekte onderdelen van de overeenkomst voor de andere contractsluitende partij, welke het nakomen van de geboekte onderdelen van de overeenkomst voor Voetbal Retour op dermate wijze bemoeilijkt, dat in redelijkheid niet meer van Voetbal Retour kan worden verwacht dat deze wordt uitgevoerd, kan voor Voetbal Retour reden zijn om zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst met de andere contractsluitende partij te ontbinden. Voetbal Retour is in deze situatie niet gehouden om eventuele schade, welke door de andere contractsluitende partij geleden wordt, te vergoeden. De andere contractsluitende partij zal zich neerleggen bij deze beslissing, indien Voetbal Retour de onderbouwing schriftelijk gemotiveerd heeft, de onderbouwing niet gebrekkig is en de gestelde omstandigheden ook daadwerkelijk bestaan.
6.2 Voetbal Retour zal op basis van redelijkheid en billijkheid bepalen of het wegvallen van een geboekt onderdeel als gevolg van de onder artikel 6 lid 1 vermelde onvoorziene omstandigheden zal lijden tot een grote verandering van de geboekte reis/activiteit. Indien een vervangende reis/activiteit in de ogen van de andere contractsluitende partij in onvoldoende mate aansluit bij de geboekte reis/activiteit, zal de andere contractsluitende partij toch verplicht zijn de overige onderdelen van de reis/activiteit af te nemen. Restitutie zal in alle gevallen als gevolg van de onder artikel 6 lid 1 vermelde onvoorziene omstandigheden plaatsvinden voor hetzelfde gedeelte dat Voetbal Retour restitutie ontvangt van haar leverancier en Voetbal Retour zal het volledige bedrag restitueren indien Voetbal Retour in staat is om de geboekte onderdelen nog kosteloos te annuleren.
6.3 Indien een reis/activiteit/wedstrijd door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast/verplaatst of indien een nationale voetbalbond of UEFA een straf toekent waardoor gespeeld zal worden zonder publiek, zal Voetbal Retour zich het recht behouden om een andere wedstrijd uit dezelfde divisie, in dezelfde stad, binnen een periode van 1 (een) maand voor de andere contractsluitende partij te boeken. In het geval de reservering van de tickets nog geannuleerd kan worden, zal restitutie van de tickets en/of entreekaarten plaatsvinden. De andere contractsluitende partij zal hierbij genoegen nemen met het oorspronkelijke verkoopbedrag welke op het ticket vermeld staat.Artikel 7 – Reis procedure

7.1 De geboekte reis/activiteit zal per luxe touringcar of vliegtuig worden afgelegd. De andere contractsluitende partij dient op het afgesproken tijdstip, zoals per brief of via elektronische weg gecommuniceerd zal zijn, op de betreffende vertreklocatie aanwezig te zijn. Restitutie van de reissom vindt niet plaats indien de andere contractsluitende partij de vertrektijd van de bus of het vliegtuig mist, ongeacht de oorzaak van het missen van voornoemde vertrektijd. Voor vertragingen, stakingen of andere problemen aan de bus of het vliegtuig kan Voetbal Retour niet aansprakelijk worden gesteld.
7.2 De geboekte reis/activiteit betreft het vervoer voor zowel de heen- als ook de terugweg, eventuele meegeboekte hotelovernachting(en) en wedstrijdticket. Reserverings- en boekingskosten zijn bij de reissom inbegrepen. De reis is exclusief uitgaven van persoonlijke aard. Mocht de andere contractsluitende partij het verblijf gedurende een reis willen verlengen, waarbij een hotelovernachting is inbegrepen, dan is restitutie voor de terugreis en de overige hotelovernachting(en) niet mogelijk.
7.3 De andere contractsluitende partij is verplicht zich te informeren en te houden aan voorwaarden welke gesteld zijn door luchtvaart-/busmaatschappij, hotel en wedstrijdorganisator. Voetbal Retour is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het niet nakomen van de gestelde voorwaarden door de andere contractsluitende partij.
7.4 Voetbal Retour streeft ernaar om alle leden van het reisgezelschap naast of bij elkaar in het stadion te plaatsen, maar kan dit niet garanderen. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van wedstrijdtickets. U zult echter altijd minimaal 2 aan 2 in het stadion kunnen plaatsnemen, tenzij anders aan u is gecommuniceerd. Geadviseerd wordt om in het stadion neutrale kleding te dragen. Voetbal Retour is niet aansprakelijk voor eventueel door de andere contractsluitende partij gedurende de reis of wedstrijd opgelopen (im)materiële schade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of schuld aan de zijde van Voetbal Retour.
7.5 Indien de geboekte reis/activiteit per luxe touringcar zal worden afgelegd, zal de andere contractsluitende partij schriftelijk of per elektronische weg na bevestiging van de geboekte reis/activiteit een bewijs van inschrijving van de geboekte reis/activiteit ontvangen. Bij vertrek wordt het inschrijfbewijs in de bus gecontroleerd, waarna het wedstrijdticket overhandigd zal worden. Indien de wedstrijdtickets, door onvoorziene omstandigheden vooraf niet per post door Voetbal Retour ontvangen zijn, kan het in incidentele gevallen voorkomen dat wedstrijdtickets aan de receptie of een ander kaartenafhaalpunt van het stadion opgehaald dienen te worden.
7.6 Indien de geboekte reis/activiteit per vliegtuig zal worden afgelegd, zal de andere contractsluitende partij ongeveer 7 dagen voor vertrek per e-mail / post de benodigde reisbescheiden, hotelreservering, vluchtgegevens en wedstrijdtickets ontvangen. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de wedstrijdtickets in het geboekte hotel klaar liggen. De andere contractsluitende partij is verplicht deze reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren en eventuele fouten door te geven aan Voetbal Retour. Voetbal Retour is niet aansprakelijk voor schade of andere kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden danwel de daarop vermelde gegevens onjuist of onvolledig zijn.
7.7 Voetbal Retour maakt standaard gebruik van middenklasse kwaliteit hotels in het centrum van een stad met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Indien sprake is van een meerdaagse geboekte reis/activiteit die per vliegtuig zal worden afgelegd, zal het hotel in samenspraak met de andere contractsluitende partij worden geselecteerd. In het geval van een meerdaagse busreis met hotelovernachting zal Voetbal Retour een middenklasse kwaliteit hotel in de betreffende stad selecteren. Voetbal Retour behoudt zich het recht voor om bij zowel de meerdaagse bus- als ook de vliegreizen in een later stadium een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit in de speelstad te selecteren indien Voetbal Retour hiertoe op basis van redelijkheid en billijkheid genoodzaakt meent te zijn. De eventuele meerprijs voor het gebruik van een éénpersoonskamer (de éénpersoonskamertoeslag) zal tegen kostprijs worden doorberekend aan de andere contractsluitende partij.
7.8 De andere contractsluitende partij dient bij vertrek en gedurende de geboekte reis/activiteit in het bezit te zijn van een geldig paspoort/identiteitsbewijs en eventuele benodigde medische documenten. Voetbal Retour is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortkomen uit het feit dat de andere contractsluitende partij niet beschikt over deze geldige grens- en reisdocumenten.
7.9 De geboekte reis/activiteit is exclusief annulerings- en/of reisverzekering. Indien de andere contractsluitende partij nog niet in het bezit bent van een dergelijke verzekering, raden we de andere contractsluitende partij aan deze alsnog af te sluiten. Voetbal Retour is onder geen voorwaarden aansprakelijk voor schade die hieruit voortkomt.Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Voetbal Retour is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij sprake is van ernstige nalatigheid danwel opzettelijk handelen van een werknemer, contractspartner of hulppersoon van Voetbal Retour.
8.2 Voetbal Retour is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals agressie, vernielingen en/of dronkenschap van derden of een medereiziger. Als de andere contractsluitende partij wordt geweigerd in of verwijderd uit bus, hotel of stadion als gevolg van wangedrag zijn deze kosten voor eigen rekening van de andere contractsluitende partij. Voetbal Retour geeft in een dergelijke situatie geen restitutie. Voetbal Retour is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de andere contractsluitende partij, dan wel een in de plaats gestelde persoon.
8.3 Typ-, druk- en/of zetfouten en/of onjuistheden in verstrekte informatie, aanbiedingen en prijsopgaven binden Voetbal Retour niet en Voetbal Retour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke voortvloeit uit eventuele typ-, druk- en/of zetfouten en/of onjuistheden.
8.4 Voetbal Retour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims indien de andere contractsluitende partij de schade heeft kunnen verhalen op een verzekering of via een andere weg schadeloos is gesteld.Artikel 9 – Klachten en geschillen

9.1 Voetbal Retour gaat ervan uit dat de geboekte reis/activiteit goed en naar alle tevredenheid zal verlopen. Mocht echter toch een klacht of geschil ontstaan omtrent een onderdeel van de reis waar u niet tevreden over bent dan zal Voetbal Retour op basis van redelijkheid en billijkheid een oplossing zoeken voor beide partijen.
9.2 Indien u tijdens een geboekte reis/activiteit onverhoopt een klacht of probleem heeft, is het belangrijk dat u direct via het noodnummer van Voetbal Retour contact opneemt met Voetbal Retour. Hierdoor kan de klacht nog tijdens uw verblijf door Voetbal Retour opgelost worden. Indien u Voetbal Retour niet tijdig vanaf uw bestemming informeert over het ontstane probleem, zullen wij uw klacht na terugkomst niet meer in behandeling kunnen nemen. Mocht de klacht tijdens de reis/activiteit naar mening van de andere contractsluitende partij onvoldoende bevredigd zijn, kunt u tot uiterlijk 30 dagen na terugkomst uw klacht of probleem schriftelijk indienen bij Voetbal Retour. Binnen 7 werkdagen zal Voetbal Retour per brief of via elektronische weg op uw klacht of probleem reageren.
9.3 Indien de oplossing van de klacht door Voetbal Retour niet naar tevredenheid is van de andere contractsluitende partij, kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie van Qshops. Deze commissie doet een uitspraak over het geschil en deze uitspraak is bindend. Mocht de andere contractsluitende partij (gedeeltelijk) in het gelijk worden gesteld, zal het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u worden terugbetaald.
9.4 Op de overeenkomst en op alle geschillen die hieruit voortvloeien tussen Voetbal Retour en de andere contractsluitende partij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij een Nederlandse rechtbank. Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van een geboekte reis/activiteit, dan wel vanaf de datum dat de reis/activiteit had moeten plaatsvinden.

Gecontroleerd door: Confirmo | Algemene Voorwaarden | www.juridischevoorwaarden.nl

Kenmerken VR

Kwaliteit
Totaalprijzen
Persoonlijk
Maatwerk
Plezier
Gezelligheid
Toelichting: